Search Result of "พลศาสตร์ความเร็วสูง"

About 3 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบชั่งน้ำหนักแบบพลศาสตร์ความเร็วสูง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศิวกาญจน์ แจ่มสุข

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ และทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (4)

Img
Img

Researcher

ดร. ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร, การออกแบบระบบทางกล (Mechanical Design)

Resume