Search Result of "พฤติกรรมผู้บริโภค ผ้าไหมสุรินทร์ ผ้าไหมไทย"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผ้าไหมสุรินทร์ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์

Img

Researcher

ดร. ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:คหกรรมศาสตรศึกษา , การศึกษาผู้ใหญ่ วิจัย , ประเมินผล

Resume