Search Result of "พฤติกรรมนิสิต"

About 10 results
Img

งานวิจัย

การติดตามและเฝ้าระวังพฤติกรรมนิสิตในการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีงาม (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมนิสิตกับระดับการเรียนรู้ในวิชาระบบพลวัตทางภูมิศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การติดตามและเฝ้าระวังพฤติกรรมนิสิตในการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีงาม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวเรื่อง:การติดตามและเฝ้าระวังพฤติกรรมนิสิตเพื่อการสร้างค่านิยมที่ดีงาม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาง พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สถิติวิเคราะห์

Resume

Img

Researcher

นางสาว สุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ระบบฐานข้อมูล, การวิเคราะห์ฐานข้อมูล, การเขียนโปรแกรม

Resume