Search Result of "พฤติกรรมการใช้สิทธิ"

About 5 results
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการค้มครองผู้บริโภค

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการค้มครองผู้บริโภค

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค กรณีศึกษา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาชุมชน, จิตวิทยาครอบครัว, การตรวจวินิจฉัยและการทดสอบทางจิตวิทยา, การป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพจิต, จิตวิทยาสุขภาพ

Resume