Search Result of "พฤติกรรมการใช้บริการ"

About 32 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสุณิสา สุภาสูรย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการในสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgมุกมณี โพธิ์รัง

ประธานกรรมการ:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางหฤยา อารีวงศ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชน ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุข เขตเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบรี

ผู้เขียน:Imgสุกัญญา เดชขุน

ประธานกรรมการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการใช้บริการส่งถึงที่ในธุรกิจอาหารจานด่วนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสุธีรพร ศิริรุ่งสกุลวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgนายไขแสง รักวานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดาวรุ่ง ไอยเดช

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อบุคคลของลูกค้าธนาคารออมสิน สังกัดภาค 4

ผู้เขียน:ImgAtcharee MEESIRI

ประธานกรรมการ:Imgสันติยา เอกอัคร

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวิไลลักษณ์ ไทยอุตส่าห์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวปนัดดา อินทร์พรหม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:Imgทศพล ลิ้มพรชัยเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความต้องการและพฤติกรรมการใช้บริการทางการเงินผ่านระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ผู้เขียน:ImgWitchaya YAWONGSA

ประธานกรรมการ:Imgนายวินัย อาจคงหาญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgEnnoo Suesuwan

กรรมการวิชารอง:Imgนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์เฟซบุ๊คของนิสิตนักศึกษา

ผู้เขียน:Imgดาวนภา เนาวรังษี

ประธานกรรมการ:ImgPanomporn Phoomchan

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการใช้บริการห้างสรรพสินค้าของประชาขนในอำเภอ เมือง จังหวัดสระบุรี

ผู้เขียน:Imgเพ็ญธิตา คงแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุมาลา ศิริโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพอนามัยเมื่อเจ็บป่วยของประชาชนที่มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสุกัญญา ศิวายพราหมณ์

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้บริการเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ กรณีศึกษา : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:Imgโฉมสุดา ยอดกลาง

ประธานกรรมการ:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวรพจน์ อุดมรัตน์

กรรมการวิชารอง:Imgนายอำนาจ ธีระวนิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการใช้บริการเงินกู้ระยะสั้นเพื่อการผลิตของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุยบุรี

ผู้เขียน:ImgKajon MEGAEWSUK

ประธานกรรมการ:Imgดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

12