Search Result of "พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร"

About 10 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:ปัจจัยส่วนบุคคล บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ การรับรู้การสนับสนุนขององค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Img

งานวิจัย

การศึกษาภาวะผู้นำและทิศทางใหม่เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (7) ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การลงทุน, การวิเคราะห์หลักทรัพย์, สินเชื่อและการเรียกเก็บหนี้, การจัดการการผลิต

Resume

Img

Researcher

นาย สมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การบัญชีบริหาร, การสอบบัญชี, การบัญชีการเงิน, การบัญชีต้นทุน

Resume