Search Result of "พฤติกรรมการบริโภค"

About 219 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการตลาดเพื่อสังคมฐานชุมชนเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนของเยาวชนไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ความตระหนักและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาการตระหนักรับรู้ต่อพฤติกรรมการบริโภคสารให้ความหวานแทนน้ำตาลในเครื่องดื่ม (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชญาดา ภัทราคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

พฤติกรรมการบริโภคข้าวและปัจจัยกำหนดราคาข้าวในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาข้าวไรซ์เบอรี่ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุวรรณา สายรวมญาติ, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

12345678910...