Search Result of "พฤติกรรมการท่องเที่ยว"

About 72 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ CLMV ในพื้นที่จังหวัดภูมิภาค (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยณรงค์ ศรีรักษ์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการท่องเที่ยว การรับรู้ ภาพลักษณ์และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อจังหวัดสุพรรณบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1234