Search Result of "พฤติกรรมการกิน"

About 32 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารคหเศรษฐศาสตร์

หัวเรื่อง:ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการกินอาหารของเด็กวัยเรียนในพื้นที่ประสบอุทกภัย : กรณีศึกษาโรงเรียน 1 แห่งในจังหวัดนครสวรรค์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของขนาดอนุภาคข้าวโพดต่อลักษณะการบดประสิทธิภาพกาผลิตไข่ สมรรถภาพการผลิตและพฤติกรรมการกินของไก่ไข่

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการกินของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgพุทธิรัตน์ วรกาญจนางกูร

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:สกว.

หัวเรื่อง:การศึกษาโครงสร้างปากที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกินอาหารของลูกอ๊อดบางชนิด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวีรยุทธ์ เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

ชีววิทยาและนิเวศวิทยาบางประการของผีเสื้อหนอนปลอกผนัง Phereoeca sp.(Lepidoptera: Tineidae) ในภาคกลางของประเทศไทย (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการใช้ประโยชน์จากข้าวโพดและข้าวฟ่าง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุรเชษฐ จามรมาน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์, ศาสตราจารย์, Imgดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, ศาสตราจารย์, Imgนางสุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุขุม โชติช่วงมณีรัตน์, Imgดร.สรรเสริญ จำปาทอง, Imgนายสมชัย ลิ่มอรุณ, Imgนายศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุรพล เช้าฉ้อง, Imgดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายศานิต เก้าเอี้ยน, รองศาสตราจารย์, Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, Imgนางสุรณี ทองเหลือง, Imgนายธำรงศิลป โพธิสูง, Imgดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, Imgดร.ชบา จำปาทอง, Imgดร.ประพนธ์ บุญรำพรรณ, Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวสดใส ช่างสลัก, Imgดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, Imgนายฉัตรพงศ์ บาลลา, Imgนายนพพงศ์ จุลจอหอ, Imgนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), Imgนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์, Imgดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, Imgนายสมชาย ปิยพันธ์วานนท์, Imgดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, Imgนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, Imgนางสาวแสงแข น้าวานิช, Imgดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, Imgนางสำราญ ศรีชมพร, Imgดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgสมชาย โพธิสาร, Imgจีรนันท์(ไม่ใช้แล้ว) แหยมสูงเนิน, Imgนายถวิล นิลพยัคฆ์, Imgกุลชนา เกศสุวรรณ์, Imgนางสาว กัญญาวีร์ สายพันธ์, Imgนางสาว ปิยะรัตน์ จังพล, Imgนาย นริศ ท้าวจันทร์, Imgนาย ปพน แก้วปานกัน, Imgนาย ภูมิ พิมพ์ประพันธ์, Imgนาย ราวุฒิ น่วมปฐม, Imgนาย วรจักร วงศ์พิลา

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาโครงสร้างปากที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกินอาหารของลูกอ๊อดบางชนิด

ผู้เขียน:Imgจันทร์ทิพย์ อินธาระ

ประธานกรรมการ:Imgนายวีรยุทธ์ เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgจารุจินต์ นภีตะภัฏ

กรรมการวิชารอง:Imgนายโอภาส ขอบเขตต์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12