Search Result of "พฤติกรรม และความต้องการการออกกำลังกาย"

About 5 results
Img

งานวิจัย

พฤติกรรมและความต้องการการออกกำลังกายของเยาวชนในจังหวัดนครปฐม (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก. กพส.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

ที่มา:วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:พฤติกรรมและความต้องการการออกกำลังกายของเยาวชนในจังหวัดนครปฐม

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก. กพส.

หัวเรื่อง:พฤติกรรมและความต้องการการออกกำลังกายของเยาวชนในจังหวัดนครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย คมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พลศึกษาและกีฬา

Resume