Search Result of "พฤติกรรม ความพึงพอใจ เกษตรกรรุ่นใหม่ เฟซบุ๊ก กรมส่งเสริมการเกษตร"

About 2 results
Img
Img

Researcher

นางสาว คนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมการเกษตร

Resume