Search Result of "พฤกษ์ เรืองไวทย"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเขียนแบบ และออกแบบฝายทดน้ำแบบโอกี

ผู้เขียน:Imgพฤกษ์ เรืองไวทย

ประธานกรรมการ:Imgนายสันติ ทองพำนัก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายนิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection