Search Result of "พฤกษศาสตร์ทั่วไป"

About 10 results
Img
Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัยประจำปี 2548

หัวเรื่อง:การใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพฤกษศาสตร์ทั่วไป(727114)

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัยประจำปี 2548

หัวเรื่อง:การใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพฤกษศาสตร์ทั่วไป(727114)

Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

หัวเรื่อง:การใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพฤกษศาสตร์ทั่วไป (727114)

Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพฤกษศาสตร์ทั่วไป (727114)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิมพ์ชนก สตภูมินทร์, อาจารย์

Img

ที่มา:ในเรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ น. 157-167

หัวเรื่อง:การใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพฤกษศาสตร์ทั่วไป (727114)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45 สาขาศึกษาศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพฤกษศาสตร์ทั่วไป (727114)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45

หัวเรื่อง:การใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพฤกษศาสตร์ทั่วไป(727114)

Img

Researcher

ดร. พิมพ์ชนก สตภูมินทร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Molecular breeding, Plant genetics and plant breeding

Resume

Img

Researcher

นาง อรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์, กายวิภาคของพืช, นิเวศวิทยาของพืช

Resume