Search Result of "พฤกษศาสตร์"

About 1665 results
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การแสดงออกของโปรตีนที่เปลี่ยนแปลงในหม่อนสายพันธุ์ทนเค็มและไม่ทนเค็มภายใต้ความเครียดจากเกลือ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:ผลของฟางข้าวต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายและไซยาโนแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของวอเตอร์บลูม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:อัตราคายน้ำของผลมังคุดที่อยู่ภายในและภายนอกทรงพุ่ม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของพรรณไม้น้ำในบึงบอระเพ็ด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของพรรณไม้น้ำบริเวณบึงบอระเพ็ด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของสาหร่ายและความสัมพันธ์ระหว่างสาหร่ายกับคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำคลองกำพวน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคลอโรฟิลล์เอ ที่ระดับผิวน้ำและระดับครึ่งของความลึกบึง และปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:หญ้าเผ่าย่อย Setariinae (Poaceae) ในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของกล้วยไม้ในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:สัณฐานวิทยาและนิเวศวิทยาบางประการของเหลืองพิศมร (Spathoglottis affinis de Vriese)ในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของกล้วยไม้สกุลเอื้องคำในอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของกล้วยไม้ดินบริเวณโคกนกกระบา ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของกล้วยไม้ดินในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การศึกษาเบื้องต้นของพืชสกุล Vigna Savi (Leguminosae-Papilionoideae) ในประเทศไทย

Img

ที่มา:วารสารพฤกษศาสตร์

หัวเรื่อง:อนุกรมวิธานของกกสกุล Cyperus L. ในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:นิเวศแหล่งกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติของต้นรักใหญ่ในประเทศไทย

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:ผลของสารเคมีต่อการไหลของน้ำยางและการสมานแผลของต้นรักในช่วงปลายฤดูฝน

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่2

หัวเรื่อง:การคัดเลือกเทคนิคเพื่อกระตุ้นการเกิดสารหอมในไม้กฤษณาโดยการสร้างบาดแผล

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕

หัวเรื่อง:ไผ่สกุลไผ่ตงในประเทศไทยและการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

12345678910...