Search Result of "พรเลิศ สายเกษม"

About 20 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการซ่อมบำรุงผิวทางในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgฐากูร จันทราภรณ์

ประธานกรรมการ:Imgอัศวิน กรรณสูต

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgพรเลิศ สายเกษม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาโครงข่าย ระบบการขนส่งโดยสารทางเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา สำหรับกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgธงชัย พงษ์วิชัย

ประธานกรรมการ:Imgกุลธน แย้มพลอย

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจิรพัฒน์ โชติกไกร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgพรเลิศ สายเกษม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:วัสดุและเทคโนโลยีสำหรับบ้านพักอาศัยของ ผู้มีรายได้น้อยในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgไพรัตน์ สุขเหลือง

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวณัฐฐากร ถนอมตน, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพรเลิศ สายเกษม

กรรมการวิชารอง:Imgนายวัชรินทร์ วิทยกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจัดทำกำหนดการใช้เครื่องจักรกลในโครงการปรับปรุงสนามบินของกองทัพบกไทย

ผู้เขียน:Imgสินสุข ศศะนาวิน

ประธานกรรมการ:Imgพรเลิศ สายเกษม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การนำระบบคุณภาพมาใช้บริหารคุณภาพในงานก่อสร้าง

ผู้เขียน:Imgวรชัย ศรฤทธิ์ชิงชัย

ประธานกรรมการ:Imgพรเลิศ สายเกษม

กรรมการวิชารอง:Imgนายจิรพัฒน์ โชติกไกร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โปรแกรมออกแบบถนนบนดินอ่อน

ผู้เขียน:Imgสถาพร ปกป้อง

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิชาญ ภู่พัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgยงยุทธ แต้ศิริ

กรรมการวิชารอง:Imgพรเลิศ สายเกษม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบำบัดนำซะขยะมูลฝอย โดยวิธีการตกตะกอนด้วยเบนโทไนต์

ผู้เขียน:Imgปาริชาต จุลพันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgนายสุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ

กรรมการวิชารอง:Imgพรเลิศ สายเกษม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เสถียรภาพและพฤติกรรมของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ ฯ ใต้คันดินถม

ผู้เขียน:Imgกรีฑา คำสุข

ประธานกรรมการ:Imgยงยุทธ แต้ศิริ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิชาญ ภู่พัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgพรเลิศ สายเกษม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การก่อสร้างที่พักอาศัยระบบอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgอรรถนพ ลาภชุ่มศรี

ประธานกรรมการ:Imgวิวัฒน์ แสงเทียน

กรรมการวิชาเอก:Imgพรเลิศ สายเกษม

กรรมการวิชารอง:Imgนายจิรพัฒน์ โชติกไกร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ

ผู้เขียน:Imgยุทธนา ไผทรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgพรเลิศ สายเกษม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเงินในงานก่อสร้างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ผู้เขียน:Imgสุทัศน์ วณิชย์พัฒน์พงศ์

ประธานกรรมการ:Imgพรเลิศ สายเกษม

กรรมการวิชาเอก:Imgวิวัฒน์ ธรรมาภรณ์พิลาศ

กรรมการวิชารอง:Imgพรศักดิ์ พุทธพงษ์ศิริพร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำทิ้งชุมชนที่ผ่านการบำบัดขั้นที่ 2 โดยกระบวนการโคแอกกูเลชั่นด้วยสารส้มร่วมกับไคโตแซน

ผู้เขียน:Imgนภา วัฒนยง

ประธานกรรมการ:Imgพิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgพรเลิศ สายเกษม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการกำจัดความขุ่นของแม่น้ำแม่กลองบริเวณเหนือเขื่อนวชิราลงกรณ์ โดยกระบวนการตกตะกอนทางเคมี

ผู้เขียน:Imgวิโรจน์ ทรัพย์สัตย์

ประธานกรรมการ:Imgพิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgพรเลิศ สายเกษม

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แผนภูมิสำหรับการออกแบบความสูงคันทางบนชั้นดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgมณฑา ตันติพรหมินทร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิชาญ ภู่พัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgพรเลิศ สายเกษม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการงานก่อสร้างในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgประยูร โชคสกุลนิมิตร

ประธานกรรมการ:Imgพรเลิศ สายเกษม

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกำจัดความขุ่นในระบบกรองลงโดยใช้ชั้นตัวกลางพลาสติกลอยในการผลิตน้ำประปา

ผู้เขียน:Imgอัญชลี กลัดภิบาล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgพรเลิศ สายเกษม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการวางแผนงาน และประมาณราคาเบื้องต้นสำหรับโครงการก่อสร้าง

ผู้เขียน:Imgเพิ่มพร ศรีโรบล

ประธานกรรมการ:Imgพรเลิศ สายเกษม

กรรมการวิชาเอก:Imgพรศักดิ์ พุทธพงษ์ศิริพร

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสามารถในการลดระดับความดังของเสียงของคอนกรีตนำหนักเบา

ผู้เขียน:Imgนวรัตน์ มิตรจิต

ประธานกรรมการ:Imgพิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgพรเลิศ สายเกษม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาบัตรคะแนนสมดุลและดัชนีวัดผลงานหลักมาใช้เป็นแนวทางประเมินผลงานฝ่ายก่อสร้าง กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างบ้านจัดสรร

ผู้เขียน:Imgกีรวัฒน์ แสงรูจี

ประธานกรรมการ:Imgดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพรเลิศ สายเกษม

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลในการใช้คอนกรีตกำลังสูง ในงานก่อสร้างอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสุวัชร์ ฐิตะธนะกิจ

ประธานกรรมการ:Imgพรเลิศ สายเกษม

กรรมการวิชาเอก:Imgวิวัฒน์ แสงเทียน

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)