Search Result of "พรเทพ ราชรุจิทอง"

About 37 results
Img

Researcher

นาย พรเทพ ราชรุจิทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้วิชาค่ายพักแรมและการศึกษานอกสถานที่ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวนพรัตน์ ศุทธิถกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. ประสบโชค โชคเหมาะ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กีฬาฟุตบอล

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬาฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 27

ผู้เขียน:Imgปิยชาติ ชินชัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.จุฑามาศ สิงห์ชัยนรา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgพรเทพ ราชรุจิทอง

Img

Researcher

ดร. อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Physical Education/Physical Activity/Well-Being/Aging

Resume

Img
Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกออกกำลวยการแกว่งแขนที่มีต่อสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชาญชัย ขันติศิริ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพีรเดช มาลีหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐยา แก้วมุกดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายพรเทพ ราชรุจิทอง, อาจารย์, Imgนายสุริยัน สุวรรณกาล, อาจารย์

Img

Researcher

นาย ศักดิภัทร์ เฉลิมพุฒิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การใช้เวลาว่าง, นันทนาการ, พลศึกษา

Resume

12