Search Result of "พรีไบโอติก"

About 101 results
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

กรรมวิธีการผลิตผงพรีไบโอติกจากแก่นตะวัน (2018)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img

งานวิจัย

สมบัติพรีไบโอติกของโพลิแซคคาไรด์ที่สกัดจากสาหร่ายสไปรูลิน่า (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วนิดา ปานอุทัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพัทธินันท์ วาริชนันท์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การสกัดสารกลุ่มพรีไบโอติกจากสับปะรดเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลการเสริมพรีไบโอติกในอาหารลูกสุกรระยะหย่านม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววราพันธุ์ จินตณวิชญ์, Imgนายไพฑูรย์ มูลจิตร

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img
Img

งานวิจัย

ผลของความดันสูงและการแอนนีลต่อสมบัติพรีไบโอติกของสตาร์ชข้าวที่ทนต่อการย่อย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอิศรา วัฒนนภาเกษม

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแป้งกล้วยน้ำว้าที่มีสมบัติพรีไบโอติก และต้านอนุมูลอิสระสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารว่างเพื่อสุขภาพ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, Imgนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (3)

123456