Search Result of "พริกหวาน"

About 48 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของความเข้มแสง และรังสี UV-C ที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต คุณภาพผลผลิต และการสะสมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพริกหวาน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:การจัดการธาตุอาหารพืชตามค่าวิเคราะห์ดินต่อผลผลิตและคุณภาพพริกหวาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:ผลของการขาดจุลธาตุต่อผลผลิตและคุณภาพของพริกหวานในวัสดุปลูก

123