Search Result of "พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก"

About 5 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบแนวการปฏิบัติกรรมฐานของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภกับพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

ผู้เขียน:Imgเขมานันท์ ปิยสีโล

ประธานกรรมการ:Imgประเวศ อินทองปาน

กรรมการร่วม:ImgSirivarn Kasemsarnkidakarn

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. ชัยณรงค์ คันธพนิต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาสัตว์ป่า, ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่า, การจัดการทรัพยากรสัตว์ป่า

Resume