Search Result of "พระราชบัญญัติ"

About 116 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลกระทบของพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพต่อผู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนฤมล ช้างบุญมี, อาจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ฐานภาษีการรับมรดกตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุรัสวดี แสนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชาติชาย วิริยะเจริญกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มหาลิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456