Search Result of "พระบาทสมเด็จพระเจ?าอยู?หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ"

About 4 results
Img

Researcher

ดร. อภิพรรณ พุกภักดี, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว กมลรัฐ (ลาออก] อินทรทัศน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. พรทิพย์ เย็นจะบก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเทศศาสตร์ , นิเทศศาสตร์พัฒนาการ , การรู้เท่าทันสื่อ, Media literacy

Resume