Search Result of "พรสุดา ศิริรักวงษา"

About 20 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลยอดเยี่ยม ในกลุ่มงานวิจัย ด้านพืชสวนอุตสาหกรรม (2014)

ผลงาน:การขยายพันธุ์วานิลลาพันธุ์ตาฮิติจากการเพาะเลี้ยงตาข้างในสภาพปลอดเชื้อ

นักวิจัย: Imgน.ส.พรสุดา ศิริรักวงษา Imgดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์ Imgดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และ ประธานการจัดประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 13

Img

Researcher

ดร. พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Photosynthesis (การสังเคราะห์ด้วยแสง), Environmental Plant Physiology (สรีรวิทยาพืชและสิ่งแวดล้อม), Plant growth regulators in horticultural crops (สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชในพืชสวน), Physiology of ornamental plants (สรีรวิทยาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ)

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การขยายพันธุ์วานิลาในสภาพปลอดเชื้อ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพรสุดา ศิริรักวงษา

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชย ประเภทการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (2011)

ผลงาน:การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของต้นกล้ากล้วยไม้เอื้องใบไผ่ในสภาพปลอดเชื้อ

นักวิจัย: Imgน.ส.พรสุดา ศิริรักวงษา Imgน.ส.ดวงพร บุญชัย Imgนางสาวกนกวรรณ ถนอมจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์

Doner:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

Img
Img

Researcher

นางสาว กนกวรรณ ถนอมจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเน้นกล้วยไม้ , การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ , สรีรวิทยาการผลิตพืชสวน (กล้วยไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ)

Resume

Img

Researcher

ดร. เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธาน เรณูวิทยา อนุกรมวิธานเชิงตัวเลข

Resume

Img

Researcher

ดร. อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ไม้ผลเขตร้อน เครื่องหมายโมเลกุล

Resume

Img

Researcher

ดร. เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Molecular Biology Techniques, Plant Breeding, Plant Tissue Culture, Cultivation Techniques, ปรับปรุงพันธุ์พืชสวน

Resume