Search Result of "พรรักษ์ ณรงค์ฤทธิ์"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของมาตรการอัตราภาษีศุลกากรพิเศษที่เท่ากันสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียนที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgพรรักษ์ ณรงค์ฤทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดาราวรรณ วิรุฬหผล

กรรมการวิชารอง:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)