Search Result of "พรรณราย การพาณิชย์"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจกับความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย ในช่วงปี 2537-2541

ผู้เขียน:Imgพรรณราย การพาณิชย์

ประธานกรรมการ:Imgนางสุมาลา ศิริโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวยุพดี ศิริวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection