Search Result of "พรรณปวีณ์ โลหาชีวะ"

About 3 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สื่อสารมวลชน, การสื่อสาร, การประชาสัมพันธ์, การสื่อสารในองค์การ

Resume