Search Result of "พรพิไล บัวเผื่อน"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาการไหลแบบยืดตัวของโยเกิร์ตถั่วเหลือง (2008)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

การศึกษาคุณสมบัติทางรีโอโลยีของโยเกิร์ตถั่วเหลืองโดยการทดสอบแบบกดบีบ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5)

Img

Researcher

ดร. สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สมบัติวัสดุอาหาร, วิทยากระแส (rheology), sensory science

Resume