Search Result of "พรพิมล บัวชาวเกาะ"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การแพร่กระจายของยีนต้านทานสารปฏิชีวนะเตตราไซคลินและการเปลี่ยนแปลงสังคมจุลินทรีย์ในดินที่มีการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์

ผู้เขียน:Imgพรพิมล บัวชาวเกาะ

ประธานกรรมการ:Imgดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง, Imgศิริลักษณ์ จิตรอักษร