Search Result of "พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์"

About 19 results
Img

Researcher

นาย พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์

ที่ทำงาน:ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง(ยกเลิก) สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน (ยกเลิก)

Resume

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Isozymes Electrophoresis for Varietal Verification in Some Tropical Vegetables )

ผู้เขียน:ImgPanic Temiesak, ImgKasemsak Palakorn, ImgKarnda Tantiyavarong, Imgนายพรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Techniques for varietal identification of vegetable crops using seed protein and isozymes electrophoresis were investigated. Several isozymes namely, alcohol dehydrogenase (ADH), peroxidase, esterase, glutamic oxaloacetic transaminase (GOT), phosphoglucomutase (PGM) and malate dehydrogenase (MDH) were analysed to standardize in proper condition of plant ages, plant parts, sample extraction solution, gel concentration and staining solution. It had been found that 12 % gel was suitable to analyse isozymes and 13.5 % for protein. Isozymes extracted with phosphate buffer, pH 7.5-8.5 from leaves of 7 day old seedling showed the best expression of banding pattern and distinguish the difference among breeding lines, namely peroxidase in sweet corn, ADH, PGM and esterase in Brassica; esterase in tomato and okra

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 027, Issue 5, Jan 93 - Dec 93, Page 43 - 51 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Prospection for Using RAPD Analysis for Varietal Identification in Tomato and Cucumber )

ผู้เขียน:Imgนางภาณี (ซ้ำ) ทองพำนัก (เตมีศักดิ์), Imgนายพรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์, ImgMatinee Limsomboonchait

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

DNA extracted from leaves of seedlings was assessed using polymerase chain reaction (PCR) with single 10- base oligonucleotide random primers to analyse genetic differences among varieties of tomato and cucumber. Electrophoresis of amplified product revealed polymorphism among genetically related varieties. The RAPD (random amplified polymorphic DNA) analysis indicated a higher similarlity between Seeda Tip 93 to Seeda the two Tip 92 than Seeda Yak tomato variety, and higher similarlity between C4 cucumber improved varieties than the two local variety.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 027, Issue 5, Jan 93 - Dec 93, Page 52 - 56 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การแสดงออกของลักษณะความต้านทานแบบ antibiosis ต่อหนอนเจาะฝัก (Heliothis armigera Hubner) ในถั่วเหลือง 3 สายพันธุ์

ผู้เขียน:Imgนายพรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์, Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, Imgเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The experiment was aimed at studying for antibiosis resistance to pod borer in three soybean lines, viz. SJ4 (susceptible variety), SJ4 X G2105 F2-7-7-127 (breeding line) and G2105 (resistant line). The first instar of Heliothis armigera larvae were fed on mature leaves, inflorescences and young pods of three soybean lines in the laboratory. The larval and pupal weight after feeding on mature leaves were significantly different. The weights of those fed on mature leaves of SJ4 X G2105 F2-7-7-127 were higher than those fed on G2105, but lower than those on SJ4. The greatest larval mortality was observed after feeding on mature leaves, inflorescences and young pods of G2105. Less mortality rate was found after feeding on SJ4 X G2105 F2-7-7-127 and on SJ4, respectively.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 026, Issue 2, Apr 92 - Jun 92, Page 141 - 145 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Molecular Marker Analysis of Days to Flowering in Vegetable Soybean (Glycine max (L.) Merrill))

ผู้เขียน:Imgนายพรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์, Imgดร.สิริกุล วะสี, Imgธีรยุทธ ตู้จินดา*, ImgJun Abe, Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Days to flowering (DTF) in vegetable soybean is an important reproductive character of agronomic interest. This trait is useful for developing vegetable soybean cultivars with desirable flowering date, and eventually harvesting date. The objective of this study was to identify simple sequence repeat (SSR) markers associating with quantitative trait loci (QTL) for DTF in recombinant inbred lines (RILs) derived from the cross between the vegetable soybean cultivar ‘AGS292’ and the grain soybean line (G8891xG7945-31-3-5-5) or ‘K3’ grown in two environments. The SSR allele size profiling of the parents were analyzed with 162 markers to identify their polymorphism. The analysis was assayed for linkage relationships of DTF in a sub-population of 92 RILs. Molecular marker analysis of 63 polymorphic SSR markers revealed that at least two major and nineteen minor QTL were involved in controlling DTF. The QTL near SSR markers (Satt132 and Satt431) in molecular linkage group (MLG) J had the greatest effect on DTF. These results suggested that the putative QTL for DTF might be populationspecific as indicated by different genomic region that control the same trait in different mapping populations. The QTL found in this study could facilitate vegetable soybean breeders in performing marker-assisted selection (MAS) as early as in the seedling stage to improve vegetable soybean cultivars with desirable flowering date.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 040, Issue 3, Jul 06 - Sep 06, Page 573 - 581 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พันธุกรรมที่ควบคุมองค์ประกอบน้ำตาลซูโครสและโปรตีนในถั่วเหลืองฝักสด

ผู้เขียน:Imgนายพรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, Imgธีรยุทธ ตู้จินดา*

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สิริกุล วะสี

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

งานวิจัย

การประเมินพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีศักยภาพในพื้นที่จังหวัดสกลนคร (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์, Imgดร.วราลักษณ์ เกษตรานันท์, Imgผศ.ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมเพระเกียรติ จ.สกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ที่มา:โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภาณี ทองพำนัก, Imgดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, Imgนายพรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์

Img
Img

Researcher

ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช, โรคพืช, การวางแผนการทดลอง

Resume

Img

Researcher

ดร. ภาณี ทองพำนัก

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะการตรวจสอบความตรงตามพันธ์และความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์พืช , การเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืช การเคลือบเมล็ดพันธุ์พืช

Resume

Img

Researcher

ดร. สิริกุล วะสี

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ: การปรับปรุงพันธุ์พืชผักและไม้ผล

Resume

Img

Researcher

ดร. ชวนพิศ อรุณรังสิกุล

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาและคุณภาพเมล็ดพันธุ์, เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช, Food Safety Standard and Implementation, GAP, GLOBALGAP, ThaiGAP

Resume

Img

Researcher

ดร. ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พันธุกรรม และพันธุศาสตร์พืชตระกูลถั่วเขียวและพืชอื่นๆ ในสกุล Vigna รวมทั้งถั่วเหลือง, การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการใช้วิธีมาตรฐาน และเครื่องหมายโมเลกุล

Resume

Img

งานวิจัย

เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียวไทย (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (32) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืช, การถ่ายยีนในพืช, เทคนิคทางด้านชีวภาพวิทยาโมเลกุล, เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช

Resume