Search Result of "พรทิพย์ วิธุรวานิชย์"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าขาวสำหรับผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgพรทิพย์ วิธุรวานิชย์

ประธานกรรมการ:Imgดาวรุ่ง ไอยเดช

กรรมการวิชาเอก:Imgนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection