Search Result of "พรทิพย์ มังกรแก้ว"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ของลักษณะผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และลักษณะทางการเกษตรบางประการในถั่วเหลือง

ผู้เขียน:Imgพรทิพย์ มังกรแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์