Search Result of "พรชัย วิสุทธาจารย์"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ชีพลักษณ์ของพรรณไม้และอุปนิสัยการกินอาหารของนก ในป่าดิบแล้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้เขียน:Imgพรชัย วิสุทธาจารย์

ประธานกรรมการ:Imgนายโอภาส ขอบเขตต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจันทนา สุขปรีดี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf