Search Result of "พรชนก วงศ์ผดุงเกียรติ"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:จุลินทรีย์ทางการค้าในกระบวนการบำบัดน้ำเสียโรงงานปลาป่น

ผู้เขียน:Imgพรชนก วงศ์ผดุงเกียรติ

ประธานกรรมการ:Imgนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาง ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมีและจุลชีววิทยา

Resume