Search Result of "พยาธิใบไม้ตับ"

About 31 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความชุกของพยาธิใบไม้ตับในลุ่มน้ำก่ำ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgธนากร พรมโนภาส

แหล่งทุน:เงินรายได้วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้ Intervention Mapping ในการพัฒนาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในประชาชน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์, Imgดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:ปรสิตวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา โรคติดเชื้อในเขตร้อน โลหิตวิทยา

Resume

Img
Img

Researcher

นาย พัสกร องอาจ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Resume

12