Search Result of "พยาธิวิทยา"

About 466 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาและชีวเคมีในตับโคนมระยะคลอด (2001)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

นิติพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ (2018)

ผู้แต่ง:ImgDr.SUCHANIT NGAMKALA, Lecturer,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ค่าโลหิตวิทยา และลักษณะเฉพาะทางโมเลกุลของปรสิตในเลือดที่พบในนกล่าเหยื่อของหน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์, Imgดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวนิรชรา โรจนแพทย์, Imgดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, Imgนายเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาววัลยา ผ่องแผ้ว, อาจารย์, Imgนวลอนงค์ นาคคง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยพัฒนาเพื่อผลิตปลาซีบร้าฟิช "น๊อกอิน" (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

ลักษณะรูปร่าง และปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์ของเซลล์เม็ดเลือดของสัตว์ป่าในสวนสัตว์ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
12345678910...