Search Result of "พนักงานมหาวิทยาลัย"

About 20 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (2005)

นักวิจัย:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบสื่อประสมบนเครือข่ายอินทราเน็ตเรื่อง ระบบพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เขียน:Imgธัญญารัตน์ สุนทร

ประธานกรรมการ:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารทรัพยากรมนุษย์

หัวเรื่อง:การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ: บทสะท้อนจากพนักงานมหาวิทยาลัย

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2554 (2012)

นักวิจัย:Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อบรรยากาศจริยธรรมในการทำงานและบทบาทของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งส่งเสริมจริยธรรมของพนักงาน

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2554 (2011)

นักวิจัย:Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

Doner:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์แห่งประเทศไทย (ปอมท.)

หัวเรื่อง:การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ: บทสะท้อนจากพนักงานมหาวิทยาลัย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ: กรณีบทสะท้อนจากพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ: บทสะท้อนจากพนักงานมหาวิทยาลัย

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของอาหารไทยในการควบคุมน้ำหนัก ศึกษาเฉพาะกรณี พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ผู้เขียน:Imgแสงระวี เสนาวงค์วิวัตน์

ประธานกรรมการ:Imgอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ

กรรมการร่วม:Imgนางสิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการผลประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgอภิชญา เธียรวรกิจ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ยุรพร ศุทธรัตน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีต่อการเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ผู้เขียน:ImgVanlaya THOOPPRADIT

ประธานกรรมการ:Imgยุวัฒน์ วุฒิเมธี

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจำรอง เงินดี, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอัมพร สุคันธวณิช

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

ดร. สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาการศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, การกำหนดยุทธศาสตร์

Resume