Search Result of "พนักงานบริการส่วนหน้า"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:คุณภาพบริการของพนักงานบริการส่วนหน้า โรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาการให้บริการด้านการสำรองห้องพัก

Img

Researcher

นางสาว เมทินี วงศ์ธราวัฒน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อุตสาหกรรมบริการ , อุตสาหกรรมการบิน, นวัตกรรมการบริการ

Resume