Search Result of "พจมาน พิศเพียงจันทร์"

About 14 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Development of Mangosteen Anti-Acne Gel

ผู้แต่ง:ImgDr.UDOMLAK SUKATTA, ImgMs.Prapassorn Rugthaworn, Imgพจมาน พิศเพียงจันทร์, ImgMrs.Uraiwan Dilokkunanant,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤกษเคมีและศักยภาพของกะเม็ง (Eclipta alba (L.) Hassk.) ในการย้อมผมขาว

ผู้เขียน:Imgพจมาน พิศเพียงจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปุณฑริกา หะริณสุต, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การศึกษาศักยภาพของพืชให้สีดำในการติดสีผมขาว (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นางสาว สุภนิดา (ลาออก) บัวบาน

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img
Img

Researcher

นาง อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว ประภัสสร รักถาวร

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img

Researcher

นาย วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาข้าวและธัญพืช/พืชหัว ผัก, งานพัฒนาผลิตภัณฑ์, งานแปรรูปอาหารและไม่ใช่อาหาร, การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume