Search Result of "พจนานุกรม"

About 58 results
Img
Img

ที่มา:พจนานุกรมสารสนเทศภาษามือไทย

หัวเรื่อง:พจนานุกรมดิสารสนเทศภาษามือไทย

Img
Img

งานวิจัย

พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย-มลายูถิ่นปัตตานี (2009)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.รุสลัน อุทัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พุทธชาติ โปธิบาล, รองศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.รุสลัน อุทัย, Imgอ.ซาวาวี ปะดาอามีน, Imgอ.มูหัมมัดมันซูร หมัดเร๊าะ

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

พจนานุกรมสารสนเทศภาษามือไทย (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img

งานวิจัย

พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย-เกาหลี (2009)

หัวหน้าโครงการ:อ.ดร.ปริศ วงศ์ธนเสน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พุทธชาติ โปธิบาล, รองศาสตราจารย์, Imgอ.เชิดชัย อุดมพันธุ์, Imgอ.ดร.ปริศ วงศ์ธนเสน

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

งานวิจัย

พจนานุกรมภาษาคำเมือง – ไทย – อังกฤษ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวจริยา สุพรรณ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

งานวิจัย

พจนานุกรมสารสนเทศภาษามือไทย (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท iGroup Press จำกัด)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

การประชุมวิชาการ

พจนานุกรมสารสนเทศภาษามือไทย (2009)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img Img

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ไทย (2019)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ศัพท์สะท้อนระบบฐานันดรในสังคมไทยจากพจนานุกรม (2008)

ผู้แต่ง:ImgDr.Sureerat Bumrungsuk, Lecturer,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

วัฒนธรรมนานาชาติในสังคมไทย ภาพสะท้อนจากพจนานุกรม (2015)

ผู้แต่ง:ImgDr.Sureerat Bumrungsuk, Lecturer,

วารสาร:

Img
Img
Img

Researcher

นาย เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย จารึก ราชสมบัติ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

Resume

123