Search Result of "พงษ์ศักดิ์ พึ่งแก้ว"

About 3 results
Img

Researcher

ดร. พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาการให้คำปรึกษา( Counseling Psychology ), จิตวิทยา( Psychology )

Resume

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความยืดหยุ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้เขียน:Imgพงษ์ศักดิ์ พึ่งแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgพัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection