Search Result of "พกพา"

About 115 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาตัวกรองน้ำสำหรับพกพา (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอิมิงถัง

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบระบบกล้องตรวจวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกแบบพกพาจำนวน 10 ชุด (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายมานิตย์ จิตรภักดี, อาจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img

งานวิจัย

กระติกกรองน้ำแบบพกพา (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายปรัชญา จันทรศักดิ์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (3)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบและสร้างเครื่องเจือจางก๊าซไอเสียแบบพกพาสำหรับงานทดสอบยานยนต์ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธราพงษ์ จิตลิขิต, Imgนายบัณฑิตย์ แฉ่งน้อย

แหล่งทุน:เงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลสำหรับเครื่องวิเคราะห์สัญญาณหลายช่องชนิดพกพาโดยใช้เอสดีการ์ด (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธเนส สุขสมพงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายนฤปวัจก์ เงินวิจิตร, อาจารย์, Imgดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณู

123456