Search Result of "ฝ้าย"

About 6916 results
Img

งานวิจัย

โครงการการศึกษาการสังเคราะห์แสงของฝ้าย (1994)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:European Economic Community STD-III

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

โครงการการศึกษาการสังเคราะห์แสงของฝ้าย (1995)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:European Economic Community STD-III

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

ที่มา:ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน

หัวเรื่อง:การเพาะและอนุบาลลูกปูม้าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าในธรรมชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววาสนา อากรรัตน์, Imgดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายลิขิต ชูชิต

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางเลือกและแนวทางการลงทุนในแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เดชรัต สุขกำเนิด, อาจารย์

Img
Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทสไทย

หัวเรื่อง:โครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรดิน โรงไฟฟ้าราชบุรี ปีพ.ศ.2552 (EGAT_ratchaburi 2552)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายจิรวัฒน์ พุ่มเพชร

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การศึกษาออกแบบและพัฒนาส่วนผสมคอนกรีตที่มีความคงทนต่อการกัดกร่อนและการแตกร้าวของโครวสร้างหอหล่อเย็น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปิยะ โชติกไกร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, Imgดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, Imgดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบจำลองชิ้นส่วนอาคารสำหรับระบบ BIM (ขั้นที่ ๑)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พิทาน ทองศาโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการการปรับปรุงสายส่งไฟฟ้า 230 เควี สระบุรี-นครราชสีมา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์, Imgนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์, Imgดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า 115 เควี ระนอง-หลังสวน จังหวัดชุมพรและระนอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์, Imgนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์, Imgดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาด้าน Water Resources Engineering และ Water Impact Studies สำหรับใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำฮัจยี ประเทศพม่า

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:คุณสมบัติระยะยาวของคอนกรีตผสมเถ้าลอย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การเพิ่มมูลค่าของ leonardite โดยการผลิตเป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:คุณสมบัติระยะยาวของคอนกรีตผสมเถ้าลอย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:ความหลากชนิดของแมลงรอบๆ โรงไฟฟ้าราชบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุรเชษฐ จามรมาน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวาลุลี โรจนวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การประมาณการมูลค่าระดับความเชื่อถือได้ที่เหมาะสมของระบบไฟฟ้าประเทศไทยของผู้ใช้ไฟฟ้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร, อาจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ วิจัยการทำบัญชี ราคาค่าทดแทนต้นไม้ รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวินัย อาจคงหาญ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม I : การคัดแยก และการพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเพื่อการผลิตก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, Imgนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, อาจารย์, Imgนางสาวสุพจนา เจริญสิน, อาจารย์, Imgนายคมสัน สัจจะสถาพร, Imgนางดลฤดี ฉายศิริ

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบจำลองชิ้นส่วนอาคารสำหรับระบบ BIM (ขั้นที่ 1)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พิทาน ทองศาโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12345678910...