Search Result of "ฝึกอบรม"

About 1566 results
Img
Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวนิลุบล สุขภาพ

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลต่อการพัฒนาการเกษตรในภาคตะวันออก

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกันยารัตน์ เชี่ยวเวช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สาคร ชินวงค์

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวของชาวนาชั้นนำในจังหวัดพิษณุโลก

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกันยารัตน์ เชี่ยวเวช

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกันยารัตน์ เชี่ยวเวช

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:การศึกษาติดตามการประยุกต์ใช้ความรู้การฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเพิ่ม สุรักษา

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง ที่มีต่อการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นำของนักบริหารระดับกลาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 57

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุปรียา เมียนเพชร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนิลุบล สุขภาพ

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวเกษตรที่สูงและแหล่งบริการที่เกี่ยวข้อง ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสมศรี ภัทรธรรม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และแหล่งบริการที่เกี่ยวข้องในภาคใต้

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศุภณัฏฐ์ ยุกตะนันท์

Img

ที่มา:วารสารวิจัยและฝึกอบรม

หัวเรื่อง:การผลิตเยื่อและกระดาษจากเนื้อไม้กัญชง

Img

ที่มา:วารสารวิจัยและฝึกอบรม

หัวเรื่อง:การผลิตกระดาษจากเปลือกกัญชงด้วยมือแบบไทย

Img

ที่มา:เงินงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเงินรายได้ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:การวิจัยศึกษาเพื่อพัฒนาการเกษตรสู่ความยั่งยืน: ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการทำสวนยางของเกษตรกร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาคร ชินวงค์

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การวิจัยศึกษาเพื่อพัฒนาการเกษตรสู่ความยั่งยืนเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการทำสวนยางพาราของเกษตรกร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาคร ชินวงค์

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:.....

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกันยารัตน์ เชี่ยวเวช

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:.....

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวนิลุบล สุขภาพ

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

หัวเรื่อง:การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติ สิมศิริวงษ์, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

หัวเรื่อง:การติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตร "อัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับ" ปี พ.ศ.2544 - ปี พ.ศ.2551

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติ สิมศิริวงษ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสมศรี ภัทรธรรม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของประชาชนในการผลิตรายการวิทยุ "ม.ก.พบประชาชน"

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติ สิมศิริวงษ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

หัวเรื่อง:การติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตร"อัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับ" ปี พ.ศ.2544-2551(ปีงบประมาณ 2552)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสมศรี ภัทรธรรม, รองศาสตราจารย์, Imgนายกิตติ สิมศิริวงษ์, อาจารย์, Imgนายศุภณัฏฐ์ ยุกตะนันท์

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลการใช้นำหมักสารสกัดชีวภาพจากมูลสัตว์ บิวเวอร์เรียน สารสกัดสมุนไพรและแมลงศตรูธรรมชาติในการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศิริศักดิ์ พราหมณ์โสภี, อาจารย์

12345678910...