Search Result of "ฝาย"

About 6799 results
Img

งานวิจัย

โครงการการศึกษาการสังเคราะห์แสงของฝ้าย (1995)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:European Economic Community STD-III

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

โครงการการศึกษาการสังเคราะห์แสงของฝ้าย (1994)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:European Economic Community STD-III

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การศึกษาสถานภาพระบบนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ ชนิดสัตว์น้ำและผลผลิตสัตว์น้ำในแม่น้ำบางปะกง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวพัชรี ครูขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวหทัยรัตน์ สุดตา

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม I : การคัดแยก และการพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเพื่อการผลิตก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, Imgนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, อาจารย์, Imgนางสาวสุพจนา เจริญสิน, อาจารย์, Imgนายคมสัน สัจจะสถาพร, Imgนางดลฤดี ฉายศิริ

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัยและประเมินผล

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเรื่อง การออกแบบระบบเตือนภัยแบบดัดแปลงเสียงให้เหมาะสมในสภาวะที่มีเสียงรบกวนสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาบ้านปลาและการฟื้นฟูหญ้าทะเลบริเวณชายฝั่ง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปิยะวัฒน์ พรหมรักษา

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การสร้างแบบจำลองสภาวะน้ำและไอน้ำในหม้อน้ำแบบสภาวะเปลี่ยนแปลง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบจำลองชิ้นส่วนอาคารสำหรับระบบ BIM (ขั้นที่ 1)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พิทาน ทองศาโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบส่งไฟฟ้า 230 เควี จันทบุรี-ระยอง 2 ช่วงที่ผ่านพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน

หัวเรื่อง:การเพาะและอนุบาลลูกปูม้าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าในธรรมชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววาสนา อากรรัตน์, Imgดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายลิขิต ชูชิต

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การศึกษาความคิดเห็นของชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า : กรณีศึกษาผลตอบแทนและการเยียวยาของ กฟผ.(หมายเหตุ-งบวิจัยระบุเฉพาะส่วนที่ได้รับ)

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาวิจัยและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกเส้นทางการขนส่งถ่านหินสำหรับโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปิยะวัฒน์ พรหมรักษา

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การวิจัยผลกระทบของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน และโอโซนต่อพืชเศรษฐกิจ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวพูนทรัพย์ สืบมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:เกษตรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดินโรงไฟฟ้าราชบุรี ปีพ.ศ.2550 (EGAT Ratchaburi_2550)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวอัญธิชา พรมเมืองคุก, อาจารย์, Imgนายจิรวัฒน์ พุ่มเพชร

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดินโรงไฟฟ้าราชบุรี ปีพ.ศ.2551 (EGAT Ratchaburi_2551)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายจิรวัฒน์ พุ่มเพชร

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:คุณสมบัติระยะยาวของคอนกรีตผสมเถ้าลอย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางเลือกและแนวทางการลงทุนในแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เดชรัต สุขกำเนิด, อาจารย์

Img

ที่มา:ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีการสกัดและศึกษาคุณสมบัติของเพคตินจากเปลือกกล้วยที่เหลือทิ้งจากโรงงานแปรรูป

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร

12345678910...