Search Result of "ฝนรายวัน"

About 11 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ปริมาณน้ำฝนรายวันเพื่อการปลูกถั่วเหลืองในภาคตะวันออก

ผู้เขียน:ImgBoualaythong KOUMPHONH

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จินดารัฐ วีระวุฒิ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:การทำเหมืองข้อมูลสังเคราะห์สำหรับสุ่มสร้างปริมาณน้ำฝนรายวัน

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งนา้แห่งชาติ ครัง้ที่ 5

หัวเรื่อง:ดัชนีน้ำฝนสำหรับกำรเตือนภัยน้ำหลำกในพื้นที่จังหวัดนครรำชสีมำ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การประมาณค่าเชิงพื้นที่ของข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายวัน โดยวิธี Thin Plate Smoothing Spline สำหรับลุ่มน้ำปิงตอนบน

Img
Img

Researcher

ดร. วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img