Search Result of "ผู้ประกอบการ SMEs"

About 39 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

แหล่งเงินทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs (2009)

ผู้แต่ง:ImgDr.SIRANG KLANKAMSORN, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

งานวิจัย

โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs และการพัฒนาความร่วมมือ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัสกร องอาจ, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสำรวจความต้องการพัฒนาศักยภาพธุรกิจของเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ประเทศไทย : ภาคตะวันออก (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัสกร องอาจ, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:อุตสาหกรรมสาร

หัวเรื่อง:แหล่งเงินทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs

Img

ที่มา:วารสารอุตสาหกรรมสาร

หัวเรื่อง:แหล่งเงินทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs

12