Search Result of "ผ้าไหม"

About 139 results
Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลของการตีเกลียวและการลอกกาวไหมต่อการทนยับและความพลิ้วในผ้าไหม (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุชาดา อุชชิน

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การกำจัดสีย้อมและโลหะหนักที่ใช้ในการผลิตผ้าไหมโดยวิธีทางชีวภาพ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผ้าไหมไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาคุณภาพของรูปแบบของผลิตภัณฑ์ผ้าไหม (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศรันยา เผือกผ่อง, อาจารย์, Imgดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สมบัติของผ้าไหมที่ตกแต่งทนยับด้วยกรดอะซิติก (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัลภา แต้มทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

1234567