Search Result of "ผ้าไทย"

About 18 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยเพื่อจัดทำแอพพิเคชั่นผ้าไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทย และการแต่งกายด้วยผ้าไทยของอาจารย์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตส่วนกลาง

ผู้เขียน:Imgหทัยรัตน์ ปัทมาวิวัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgนางวราภรณ์ ธาระวานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgกุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเพื่อจัดทำแอพพิเคชั่นผ้าไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยของครูคหกรรมศาสตร์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้เขียน:Imgสมฤทัย ไชยสิทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgกุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยของครู สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgณัฐประภา เศรษฐกสิวิทย์

ประธานกรรมการ:Imgกุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวราภรณ์ ธาระวานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:54 19 ภูมิปัญญาแผ่นดิน ผ้าไทย

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 54 19 ภูมิปัญญาแผ่นดิน ผ้าไทย
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: EScJOGTJuFg
Updated: 2012-11-22T06:19:26.000Z
Duration: 343 seconds


Img

ที่มา:กระทรวงวัฒนธรรม

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาผ้าไทย

Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:65 5 ภูมิปัญญาแผ่นดิน ผ้าไทย

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 65 5 ภูมิปัญญาแผ่นดิน ผ้าไทย
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: O4Fwa29AQ9I
Updated: 2012-11-23T04:23:14.000Z
Duration: 355 seconds


Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผ้าไทยทอมือจากด้ายไหมสาวและด้ายไหมปั่น

ผู้เขียน:Imgศุภนิชา ศรีวรเดชไพศาล

ประธานกรรมการ:Imgสุวิทย์ รัตนานันท์

กรรมการร่วม:Imgนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:กระทรวงวัฒนธรรม

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำแผนแม่บทอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาผ้าไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว อรไท ผลดี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาไทย จารึกภาษาไทย ภาษาไทยเชิงวัฒนธรรม , ภาษาและวัฒนธรรมไทย, พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ผ้าไทย

Resume

Img

Researcher

ดร. อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:แนวทางการผลิตแบบ Mass Customization เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม, การสร้างแบรนด์แฟชั่น, การวางแผนและการจัดการสินค้าแฟชั่น, การออกแบบแฟชั่น, การคาดการณ์แนวโน้มแฟชั่น

Resume

Img

Researcher

ดร. วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การติดตามประเมินผลโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์: กรณีศึกษาผ้าไทย

ผู้เขียน:Imgกิติยาพรรณ โพธิ์ล่าม

ประธานกรรมการ:Imgกุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นต่อผ้าไทยของกรรมการองค์กร พัฒนาสตรี ในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgปาริชาติ วีระพันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgกุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวราภรณ์ ธาระวานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไทยของนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ ในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgพรพิมล เผ่าภูรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)