Search Result of "ผ้าใบ"

About 38 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบแบะสร้างท่อลมจากผ้าใบสำหรับระบบปรับอากาศ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่มีผลความเเข็งแรงของรอยเชื่อมผ้าใบจากการเชื่อมด้วยลมร้อน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงวแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์การสูญเสียความร้อนของอากาศภายใต้การไหลท่อผ้าใบ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงเเสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

ท่อลมผ้าใบสำหรับระบบปรับอากาศ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กิติพงษ์ เจาจารึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

เครื่องเชื่อมผ้าใบกับแผ่นลวดอะลูมิเนียม (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ปรสิตที่พบในปลาฉลามน้ำลึกจากทะเลอันดามันในประเทศไทย

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การออกแบบแบะสร้างท่อลมจากผ้าใบสำหรับระบบปรับอากาศ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

นาย กันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ชีวกลศาสตร์ทางกล การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางกล, เศรษฐศาสตร์พลังงาน, การปรับอากาศ

Resume

12