Search Result of "ผ้าฝ้ายทอมือ"

About 21 results
Img

งานวิจัย

พฤติกรรมการซื้อผ้าฝ้ายทอมือของประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร (เพศหญิง) (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพิมพรรณ สุจารินพงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Img

งานวิจัย

พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อ/การใช้ผ้าฝ้ายทอมือเป็นเครื่องแต่งกาย (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางฤดี ธีระวนิช

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

พฤติกรรมการซื้อ/การใช้ผ้าฝ้ายทอมือเป็นเครื่องแต่งกายของสตรีทั่วไป (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางฤดี ธีระวนิช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพิมพรรณ สุจารินพงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการซื้อ/การใช้ผ้าฝ้ายทอมือเป็นเครื่องแต่งกายของสตรีทั่วไป

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการซื้อผ้าฝ้ายทอมือของประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร (เพศหญิง)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพิมพรรณ สุจารินพงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว พิมพรรณ สุจารินพงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน, มัคคุเทศก์, จิตวิทยาบริการ, การจัดนำเที่ยว

Resume

Img

Researcher

นาง จาริตา หินเธาว์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การจัดการ

Resume

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการซื้อ/การใช้ผ้าฝ้ายทอมือเป็นเครื่องแต่งกายของสตรีทั่วไป

หัวหน้าโครงการ:Imgนางฤดี ธีระวนิช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพิมพรรณ สุจารินพงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อ การใช้ผ้าฝ้ายทอมือเป็นเครื่องแต่งกาย

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

หัวเรื่อง:พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อ/การใช้ผ้าฝ้ายทอมือเป็นเครื่องแต่งกาย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางฤดี ธีระวนิช

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพ ปัญหา ความต้องการและแนวทางในการจัดการวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา: กลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้ายทอมือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสันหลวงใต้ ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ผู้เขียน:Imgภัทราภรณ์ ท้าวโยธา

ประธานกรรมการ:Imgดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อนุชัย รามวรังกูร, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ชูวงศ์ กลิ่นเลขา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:ภาษาไทย

Resume

Img

Researcher

นางสาว อรนภา ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:แบดมินตัน, การจัดการกีฬา, วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา, การส่งเสริมสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย

Resume

Img

Researcher

ดร. บุษกร ครจำนงค์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:พฤติกรรมท่องเที่ยว (Tourist behavior), การท่องเที่ยวยั่งยืน (Sustainable Tourism), Service Quality, Tourism Marketing

Resume

Img

Researcher

นาง ฤดี ธีระวนิช

ที่ทำงาน:ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การบัญชีบริหาร , การบัญชีต้นทุน, การเงิน

Resume

12