Search Result of "ผ้า"

About 1300 results
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ผ้าทอใยบัวจากประเทศพม่า (2012)

ผู้แต่ง:ImgMr.Nattadon Rungruankitkrai, Lecturer,

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเทศบาลตำบลท่าผา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)

หัวเรื่อง:การศึกษาแหล่งแร่สังกะสีด้วยเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเทศบาลตำบลท่าผา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบุปผา

หัวเรื่อง:การสร้างและทดสอบเครื่องแบนกล้วยตาก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ของเทศบาลตำบลท่าผา

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาน้ำอินทผาลัมเข้มข้นและการทำแยม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย

แหล่งทุน:บริษัทเจที กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นนอล จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

การตัดเย็บเสื้อผ้าชนเผ่าไทย (2015)

นักวิจัย:ImgDr.Suteeluk Kraisuwan, Associate Professor,

ประเภท:

Img
Img

งานวิจัย

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการตลาดผ้าทอมือ (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางฤดี ธีระวนิช

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

12345678910...